Krachtlijnen 3920

3920 zorgt voor de omgeving:

 • aandacht voor en waarnemen van armoede en eenzaamheid door laagdrempelige contacten
 • aanstellen van een stedelijk armoedecoördinator die de samenwerking van alle partners in het gemeenschappelijke armoedenetwerk stimuleert
 • de informatiedoorstroom moet groter: mensen de juiste info geven over hun rechten en plichten; infosessies in gehuchten
 • een overkoepelend orgaan voor dierenleed en ongevallen in de vorm van een stedelijk meldpunt dat goed samenwerkt met het dierenasiel en andere instanties in de omgeving.
 • streven naar een constructieve organisatie bij het dierenasiel
 • het verder activeren van maatregelen om woningen en bedrijven energie- en klimaatneutraler te maken
 • het verder sensibiliseren om de overlast door zwerfvuil met preventie en concrete acties tegen te gaan
 • verbeteren van de luchtkwaliteit door het aanplanten van bijvoorbeeld gevelplanten zoals kamperfoelie
 • luchtveronreiniging aanpakken door roet door houtstook te verminderen, een anoniem meldpunt op te richten voor afvalverbranding, subsidie voor het plaatsen van moderne verwarmingstoestellen en het plaatsen van filters in schoorstenen
 • ondersteunen van burgerinitiatieven om meer vrijwilligerszorg te creëren
 • organiseren van gevarieerde activiteiten verspreid over de wijken om de eenzaamheid bij ouderen te doorbreken
 • stimuleren van thuiszorg via sluitende 24-uurszorg in de wijken biedt ouderen de kans om langer thuis te blijven wonen
 • nieuwe woonvormen (inclusief zorg) voor senioren
 • een Lommels OverKop-huis waar jongeren terecht kunnen voor begeleiding en/of advies
 • een lokaal ontmoetingscentrum voor de jeugd: een centraal gelegen jeugdhuis met voldoende ruimte om evenementen te kunnen organiseren
 • de zomerkampen van jeugdbewegingen logistiek ondersteunen vanuit de stadsdiensten, naast bestaande initiatieven voor verbouwing en renovatie van lokalen van verenigingen, mogelijkheden voorzien om het resterend bedrag via renteloze leningen aan de stad af te lossen
 • organiseren van internationale uitwisselingsprojecten voor jongeren met steden waarmee Lommel verbroederd is
 • organiseren van kennismakingsstages voor de derde graad van het secundair onderwijs in bedrijven, bij stads- en hulpdiensten en zorgcentra in functie van loopbaanoriëntering

3920 biedt kansen:

 • de identiteit van het Kristalpark vergroten door in te zetten op innovatie waarbij overheid, onderwijs en industrie samenwerken om kenniseconomie en nieuwe industrieën hier verder te verankeren
 • een regio-overschrijdend streekplatform opzetten waarin de gemeente-, provincie- en zelfs de landsgrenzen geen rol spelen
 • verder inzetten op bruggen bouwen tussen het centrum en de Singel door o.a. Bruisend Lommel verder te ondersteunen
 • bouwen aan een duurzame stadskern volgens het Kernkompas Lommel, gebaseerd op een samenwerking tussen de stad Lommel, de provincie Limburg & UNIZO
 • de drempel om te ondernemen lager maken in het centrum van Lommel door overleg met o.a. de pandeigenaars
 • een transparant vergunningsbeleid dat voor iedereen hetzelfde is
 • geen belastingsverhoging voor de burger, maar een beleid dat gericht is op kostenbeheersing en doelgericht investeren: ook alleenstaanden mogen hierin niet vergeten worden
 • ondersteunend beleid om jongeren de kans te geven zelf initiatieven te nemen voor het Lommelse uitgangsleven en de horeca ondersteunen die iets voor jongeren willen ondernemen
 • Inbreiding van en verdichting van de stadskern stimuleren met een consequent grondbeleid met hoogbouw waar het mogelijk is, maar met respect voor de omgeving

3920 op pad:

 • faciliteren van initiatieven en het adviseren van verenigingen en ondernemers om evenementen te organiseren
 • het opzetten van een vrijwilligersdatabank om vraag en aanbod gericht op elkaar af te stemmen
 • een budget creëren voor initiatieven in de gehuchten door en voor de lokale verenigingen in combinatie met het opwaarderen van de verschillende buurthuizen.
 • onderzoek naar de haalbaarheid van het invoeren van moderne vervoersconcepten zoals mobipunten, fietsverhuurpunten, auto- en fietsdelen, taxi’s en bezorgingsdiensten
 • opwaarderen van het kunstpatrimonium via inventarisering, peter- en meterschap van kunstobjecten, een uitleendienst voor kunst en de lokale kunstwerken op openbaar domein verbinden via een kunstroute

3920 met en voor elkaar:

 • uitstippelen van een welkomstbeleid voor nieuwkomers met een jaarprogramma om mensen elkaar te laten ontmoeten en Lommel te leren kennen
 • oprichten van ons eigen Lommels Roze Huis
 • organiseren van een jaarlijkse een multicultuurmarkt waarin Lommelse verenigingen via standen alle culturen met elkaar kunnen laten kennismaken via producten, informatie, sport & spel
 • belonen van verenigingen die activiteiten opzetten die specifiek gericht zijn op een multiculturele en verdraagzame samenleving
 • burgers hebben het recht om zelf beleidsvoorstellen in te dienen ter bespreking op de gemeenteraad en hierover terugkoppeling te krijgen over de haalbaarheid. Dit is mogelijk door het organiseren van burgergemeenteraden of een burgerplatform.  Met onze Lommelmakers die de visie van voor3920lommel mee vormgeven, is al een eerste stap gezet
 • voorzien van een budget voor elk gehucht waarmee een wijkraad autonoom aan de slag kan ten voordele van plaatselijke noden en behoeften
 • inzetten op sociale mediakanalen om via participatie van de Lommelse jongeren te werken rond lokale thema’s voor de jeugd

3920 veilig op weg:

 • de doorstroming van gemotoriseerd verkeer via de categorisering van straten duidelijk maken: geen doorgaand verkeer via de woonstraten, maar via het hoofdwegennet. Om de weg van de minste weerstand te vermijden, brengen we knippen aan in bepaalde woonstraten om enkel plaatselijk verkeer toe te laten.
 • snelheidsverlagende maatregelen in een aantal woonstraten aanbrengen
 • Lommel verder uitbouwen als het fietsparadijs - via duurzame infrastructuur: de uitbouw van korte doorsteken voor de zwakkere weggebruikers, door de aanleg van losliggende fietspaden, trage wegen, fietsstraten tussen woonwijken en schoolstraten - via sensibilisering om meer mensen te laten trappen: het ter beschikking stellen van duofietsen in onze zorginstellingen, het creëren van fietsopstapplaatsen aan openbare en toeristische plaatsen
  en het ondersteunen van ondernemers die de fiets inzetten in hun bedrijfsproces
 • erop inzetten om binnen het centrum veel te trappen, maar ook te stappen: binnen de stadslaan alle straten voorzien van voetpaden die we via een voetgangersplan verbinden naar een aantal routes buiten de kern
 • ondernemers aanmoedigen en ondersteunen die op een duurzame manier taxidiensten verrichten om een bijkomend vervoersaanbod voor inwoners van onze gehuchten te voorzien

Voor 3920 Lommel

Contact Info

E-mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Tel:
+32 (0)474/43 64 44